Sökning: "maktpositioner"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet maktpositioner.

 1. 1. Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser

  Författare :Yvonne Lindh; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Förskoleateljéer; estetiska lärprocesser; maktpositioner; språk; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i avhandlingen är att identifiera hur skapande bildverksamhet formas och genomförs i några utvalda förskoleateljéer i Sverige.  Den svenska förskoleateljén är starkt inspirerad av och förknippad med ateljéerna i Reggio Emilias förskolor, men vissa centrala skillnader finns. LÄS MER

 2. 2. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 3. 3. The Imagined versus the Real Other : Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden

  Författare :Aje Carlbom; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islam; Multiculturalism; Muslims; Integration; Ideology; Hegemony; Discourse; Enclavization; Segregation; Institutionalization; Nationalism; Culture; Difference; Representation; Islamism; Religious rights; Fundamentalism; Individual rights; group rightsights; Sociology; Sociologi; Islam; Integration; Segregation; Nationalism; Representation; Islamism; Fundamentalism;

  Sammanfattning : Are Muslims so different from other citizens in Sweden, that they have to live in segregation and be separated from the rest of society? What is a Muslim, and who is to define this category? In this thesis, the author presents the main actors in this discussion and their ideological positions. The multiculturalist ideology is hegemonic in Sweden on issues concerned with cultural diversity, and intellectuals in various fields of knowledge subscribe to the main moral dictates of this ideology. LÄS MER

 4. 4. Communicating Female Voicelessness : A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô's Short Stories from the 1970s

  Författare :Eunah Kim; Sonja Häussler; Anders Cullhed; Anastasia Guryeva; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Pak Wansô; South Korean Women’s Literature; South Korean Literature in the 1970s; Feminist Literary Theory; Feminist-Narratology; Susan Sniader Lanser; Narrative Voice; Pak Wansô; Sydkoreansk litteratur under 1970-talet; Sydkoreansk kvinnolitteratur; Feministisk litteraturteori; Feministisk narratologi; Susan Sniader Lanser; Berättarröst; Koreanology; koreanologi;

  Sammanfattning : Communicating Female Voicelessness. A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô’s Short Stories from the 1970s.This study focuses on seven short stories written by the South Korean author Pak Wansô (1931-2011) in the 1970s. Pak was one of the most established contemporary female authors in South Korea. LÄS MER

 5. 5. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER