Sökning: "Peter Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Peter Nilsson.

 1. 1. A CMOS VLSI Cell Library for Digital Signal Processing

  Författare :Peter Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Abstract is missing in electronic form.... LÄS MER

 2. 2. Biosensor technology applied to hybridization analysis and mutation detection

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Peter Nilsson; KTH.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biosensor; genosensor; surface plasmon resonance; hybridization; nucleic acids; oligonucleotide; mutation detection; mismatch discrimination; modular; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates the application of biosensor technology for molecular biology investigations, utilizing a surface plasmon resonance based optical device for mass sensitive detection of biomolecular interactions at a chipsurface. Oligonucleotide model systems were designed for analysis of the action of DNA manipulating enzymes. LÄS MER

 3. 3. Custom Designed Digital Signal Processors Using Bit-Serial Arithmetic

  Detta är en avhandling från Department of Electroscience, Lund University

  Författare :Peter Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; On-Chip Clocking; Digital IF-Filtering; Digital Wideband Filtering; Elektronik; Electronics; Bit-Serial Arithmetic; CMOS; Custom DSP; VLSI;

  Sammanfattning : This thesis presents two prime contributions. First, digital filters for both intermediate and base band filtering for mobile communication are presented. Second, a local clock for on-chip clock generation is introduced. The intermediate frequency filter is a digital alternative to today's analog filters. LÄS MER

 4. 4. Empathy and emotions on the notion of empathy as emotional sharing

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Peter Nilsson; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The topic of this study is a notion of empathy that is common in philosophy and in the behavioral sciences. It is here referred to as ‘the notion of empathy as emotional sharing’, and it is characterized in terms of three ideas. LÄS MER

 5. 5. The sole trader's assets and liabilities - a tax law study on the importance of accounting to the demarcation of business activity

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Peter Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allocation of assets and liabilities; företagsbeskattning accounting to the demarcation under tax law; god redovisningssed; bokföringsmässiga grunder; det rättsliga sambandet mellan bokföring och skatterättslig inkomstberäkning; allokering av tillgångar och skulder; income calculation method; legal standard of generally accepted accounting principles;

  Sammanfattning : Sverige är ett utpräglat småföretagarland och mätt i antal bedrivs en klart övervägande del av företagen som enskild näringsverksamhet. Till skillnad från aktiebolag och andra juridiska personer, som hänför alla inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet, ska inkomster eller utgifter för fysiska personer hänföras till endera av inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst eller kapital. LÄS MER