Sökning: "Silvia Gogg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Silvia Gogg.

  1. 1. Regulation of intracellular signaling events that modulate insulin action

    Författare :Silvia Gogg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ; insulin; insulin resistance; EGF; Gab 1; insulin receptor substrate; PI3-kinase; Thiazolidinediones; PPARã; insulin signaling; glucose transport; adipose tissue; â-cell.;

    Sammanfattning : Insulin regulates several mechanisms of fundamental importance to the body involving glucose, fat andprotein metabolism. Insulin resistance in skeletal muscle, liver and adipose tissue promotes an increaseddemand for insulin secretion. LÄS MER