Sökning: "Äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet Äldreomsorg.

 1. 1. Spår av datoriseringens värden : Effekter av IT i äldreomsorg

  Författare :Karin Hedström; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg : om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling. Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 4. 4. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om konsten att överbrygga gränser : En fallstudie om kommunal äldreomsorg och samspelet med andra organisationer

  Författare :Stefan Österström; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Äldreomsorg; samverkan; utveckling; offentliga organisationer; kommunal förvaltning; resursberoende teori.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgörs av en fallstudie där en kommunal förvaltning studerats. Förvaltningen som jag har utgått från ingår i en kommunal organisation och har som främsta uppgift att organisera vård och omsorg om äldre i den aktuella kommunen. LÄS MER