Sökning: "Lena-Karin Gustafsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lena-Karin Gustafsson.

 1. 1. Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Författare :Lena-Karin Gustafsson; Å. Unni Lindström; Lena Wiklund; Elisabeth Severinsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reconciliation; health; suffering; narratives; hermeneutic; caring science; försoning; hälsa; lidande; berättelser; hermeneutik; vårdvetenska; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. LÄS MER

 2. 2. FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

  Författare :Ove Björklund; Lisbet Nyström; Elisabeth Häggström; Lena-Karin Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; caring science; young people; unemployment; health; suffering; support measures; vårdvetenskap; unga människor; arbetslöshet; hälsa; lidande; stödåtgärder; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. LÄS MER

 3. 3. Vårdarnas patientnära arbete inom rättspsykiatrisk vård : det komplexa samspelet mellan samhällsskydd och vårdande utifrån genusperspektiv

  Författare :Esa Kumpula; Lena-Karin Gustafsson; Per Ekstrand; Bengt-Eirik Karlsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Ethnography; forensic psychiatric care; gender; health; health-promoting activities; patient care; nurse-patient relationship; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background Forensic psychiatric care (FPC) is characterized by the complex interaction between mental illness and the crime the patient has committed. For patient care, this means that male nursing staff are often assigned a superior position within FPC, while female nursing staff are presented as especially suited for providing the care itself. LÄS MER

 4. 4. Health and welfare among Thai migrant women in Sweden : Lived experiences of transnational marriage migration. A dissertation in caring science

  Författare :Weerati Pongthippat; Gunnel Östlund; Lena-Karin Gustafsson; Mehrdad Darvishpour; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; marriage migration; domestic violence; women’s health and wellbeing; Äktenskapmigration; våld i hemmet; kvinnors hälsa och välmående; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background:This dissertation uses Betty Neuman’s nursing theory within the caring sciences to enable in-depth knowledge regarding Thai women’s health in the context of marriage migration. Globalisation has provided new opportunities for marriage migration, for example for Thai women to move to Western countries to improve their lives and wellbeing. LÄS MER