Sökning: "Samverkan kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Samverkan kommunikation.

 1. 1. Samtal för samverkan : En studie av transprofessionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Författare :Lena Geijer; Mikael Alexandersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :action research; ethnographic method; professional boundaries; professional languages; transprofessional communication; dyslexia; alterity; intersubjectivity; dialogicality; responsibility; and competence; mastery and appropriation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is to study whether and how professionals from such different areas as medicine, preschool and school develop and reorganize, through inter-disciplinary focus group discussions, their competence regarding reading-and-writing difficulties/dyslexia.The theoretical framework is based on sociocultural theory of mediated action, focusing on notions such as alterity, intersubjectivity, dialogicality, mastery, appropriation, practical consciousness and discursive consciousness. LÄS MER

 2. 2. "Detta ideliga mötande" : En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik

  Författare :Gunvie Möllås; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Reidun Tangen; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school; national programmes; pupils in need of special support; special education; communicative relational perspective; communicative contexts; participation; communication; learning; mediated actions; mediational means; dramaturgical perspective; ethnography; gymnasieskola; nationella program; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; kommunikativa kontexter; delaktighet; kommunikation; lärande; medierad handling; medierande verktyg; dramaturgi; etnografi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Practically all pupils leaving the nine-year compulsory school continue their studies at the upper secondary school, which consequently faces the challenge of meeting the whole range of varying needs and conditions of students. Daily school practice is constituted by a number of communicative contexts, formal as well as informal. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens - föräldrasamverkan i förskolan

  Författare :Tuula Vuorinen; Anette Sandberg; Tor Nilsson; Sonja Sheridan; Pia Williams; Ingegerd Tallberg Broman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; hem; samverkan; föräldrar; förskollärare; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the experience of parental collaboration in preschool, by addressing preschool teachers’ competence and parental responsibility as described by preschool teachers and parents. The results are based on in-depth interviews with 30 preschool teachers and 10 parents. LÄS MER

 4. 4. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER

 5. 5. Att styra mot uthållig organisatorisk samverkan i hälso- och sjukvårdsprocesser : Främjande och motverkande faktorer

  Författare :Margareta Karlsson; Rickard Garvare; Birgitta Nordström; Helena Ranängen; Anders Fundin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik och logistik; Quality technology and logistics;

  Sammanfattning : Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar att möta ändrade behov, nya behandlingsmetoder och ny teknik. Genom samordning och samverkan antas kvaliteten för patienten kunna förbättras samtidigt som kostnader reduceras. LÄS MER