Sökning: "Git-Marie Ejneborn-Looi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Git-Marie Ejneborn-Looi.

  1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

    Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER