Sökning: "sociala processer"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade orden sociala processer.

 1. 1. Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer

  Författare :Ola Holmström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School policy; Social psychology; Sociologi; Sociology; Social processes; School development; School development arena; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on a case study of a series of events at a newly started Swedish high school. The study employs a qualitative methodology comprising of interviews, participant observation and analysis of text documents. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsbeteende och sociala identiteter : om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Helene Brembeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsumtionsbeteende; sociala identiteter; konsument; subkultur; upplevelserum; konsumtionsföremål; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. LÄS MER

 3. 3. Den sociala offentligheten : en mediepedagogisk studie av den reflexiva familjen och internet

  Författare :Johanna Parikka Altenstedt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

  Sammanfattning : Syftet med avhandling är att på ett övergripande plan studera modernismens förändringspotentialer utifrån ett familjeperspektiv. På den teoretiska nivån är syftet att studera familjen som en mediepedagogisk kontext utifrån ett senmodernistiskt förändringsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. LÄS MER