Sökning: "Karl Anton Forsberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl Anton Forsberg.

  1. 1. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Karl Anton Forsberg; Umeå universitet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER