Sökning: "KASAM"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet KASAM.

 1. 1. Salutogenes, Kasam och socionomer

  Författare :Jan Gassne; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social workers; social work education; resilience; quality of life; soc; sense of coherence; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well. The answer was described to be a Sense of Coherence (SOC). SOC is a global orientation which contributes to how flexible coping strategies are chosen. The SOC concept was operationalized in The Sense of Coherence Scale (SOC-29). LÄS MER

 2. 2. Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? : aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer

  Författare :Berit Nilsson; Göran Westman; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient; KASAM; hälsa; kön; patientinflytande; magbesvär; psykosociala faktorer; vårdgivare; stabilitet; samhällsförändringar; WHO MONICA Project;

  Sammanfattning : Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid för att ha möjlighet att fånga en utveckling. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv

  Författare :Martin Bergström; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; kliniskt urval; unga vuxna; långtidsuppföljning; Sense of coherence; SOC; KASAM; Känslan av sammanhang; utfall; uppförandestörning; conduct disorder;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a primary and a secondary study. The aim of the primary study is to follow-up a group of juveniles diagnosed with conduct disorder (n=351) into adulthood. The secondary study's aim is to question, clarify and attach the questionnaire SOC-29 to the salutogenic theory. LÄS MER

 4. 4. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder : studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Författare :Karl Anton Forsberg; Per Olof Sandman; Tommy Björkman; Mikael Sandlund; Ulf Malm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 5. 5. Flawless beyond reach and reason : Aspects of Perfectionism in Eating Disorders

  Författare :Suzanne PETERSSON; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ätstörningar; perfektionism; psykiatri; KASAM; psykometri; eating disorders; perfectionism; psychiatry; sense of coherence; psychometrics;

  Sammanfattning : Eating disorders (EDs) are common and serious psychiatric disorders causing significant physical and psychological suffering, for both those afflicted and their significant others. Although there has been considerable research on EDs throughout the years, there is still much left to be desired for successful treatment. LÄS MER