Sökning: "Nutidshistoria från 1914"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Nutidshistoria från 1914.

 1. 1. Väst om öst. : Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University Press

  Författare :Hans Hägerdal; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Sinologi; Kina; orientalism; professionalisering; Sinology; discursive formation; the Other; positional superiority; intellectual genealogy; process of professionalisation; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Orientalism;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser sinologins utveckling och professionalisering under 1800- och 1900-talen. Teoretisk inspiration hämtas bland annat från Edward Saids orientalismtes. Texten består av tre huvuddelar. I första delen företas en kollektiv biografi över sinologer under den aktuella tiden. LÄS MER

 2. 2. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Jansdotter; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; private space.; public space; difference; ideology; power; women; gender; conversion; revivalist movement; social work; rescue work; reform movement; prostitution; Sweden; 1850-1920; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid mitten av 1800-talet öppnades speciella institutioner i Sverige med syftet att ”rädda” prostituerade kvinnor från ett ”förtappat liv” utanför samhällets ramar. Men vilka var de kvinnor som ville rädda, bli räddare? Var deras engagemang ett uttryck för omsorg eller kan det sociala arbetet ses som en klassrelaterad maktutövning, en vilja att kontrollera och disciplinera en speciell grupp kvinnor? Hur uppfattade de kvinnor som levde på prostitution dessa räddningsförsök och hur kunde de använda sig av räddarnas engagemang? I Ansikte mot ansikte analyseras mötet mellan dessa två kvinnogrupper – räddarna och de som skulle räddas. LÄS MER

 3. 3. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Detta är en avhandling från Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund

  Författare :Agneta Ljungh; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; women s studies; rivalry; research policy; Historiography; portrayal of women; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en föreställning att kvinnor tills nyligen varit åsidosatta inom historieforskningen, något som hävdats bland annat inom kvinno- och genderteoretisk forskning. Mot bakgrund av en genomgång av svenska avhandlingar i historia argumenterar jag för att utvecklingen måste ses i ljuset av historieforskningens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Empire and identity. Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Fredrik Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Friedrich Naumann; Mitteleuropa; Karl Renner; Leopold von Andrian; Heinrich Friedjung; Josef Redlich; Hugo von Hofmannsthal; Ernest von Koerber; biography; Habsburg empire; Austrian identity; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This study deals with the problem of Austrian identity in the late Habsburg empire. The investigation departs from an understanding of this problem as situated in the juncture between the historical Austrian imperial experience and the process of modern Austrian identity formation. LÄS MER

 5. 5. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Ulf Zander; Högskolan i Jönköping.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; Social Democracy; national identity; nationalism; modernity; tradition; Historical consciousness; use of history; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Fornstora dagar, moderna tider är perspektivet vidare än i traditionellt historiografiska studier. De bruk och debatter som analyseras begränsas inte till de historievetenskapliga historieprodukterna. Studien visar att kring sekelskiftet 1900 dominerade det nationalistiska historiebruket. LÄS MER