Sökning: "Ulf Zander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Zander.

  1. 1. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

    Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

    Författare :Ulf Zander; Högskolan i Jönköping.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; Social Democracy; national identity; nationalism; modernity; tradition; Historical consciousness; use of history; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Fornstora dagar, moderna tider är perspektivet vidare än i traditionellt historiografiska studier. De bruk och debatter som analyseras begränsas inte till de historievetenskapliga historieprodukterna. Studien visar att kring sekelskiftet 1900 dominerade det nationalistiska historiebruket. LÄS MER