Sökning: "Linn Liu"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Linn Liu.

 1. 1. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Liu; Bahram Moshfegh; Patrik Rohdin; Jan Akander; Mari-Louise Persson; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER

 2. 2. Chronic Pain and Exercise Studies on pain intensity, biochemistry, adherence and attitudes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Karlsson; Britt Larsson; Björn Gerdle; Gerhard Andersson; Esa-Pekka Takala; ernilla Åsenlöf; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adherence; biochemical substances; chronic pain; physical activity and exercise; treatment;

  Sammanfattning : Chronic pain is common in western countries and entails considerable consequences for the afflicted individuals as well as for the society. Furthermore, chronic pain is complex including an advanced interplay between biological-, psychological- and social aspects. LÄS MER

 3. 3. Getting Intimate A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Sandberg; Jeff Hearn; Julia Twigg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER

 4. 4. Barns relationer i våldets närhet Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER