Sökning: "Nina Åkerlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nina Åkerlund.

  1. 1. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

    Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER