Sökning: "våld i nära relation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden våld i nära relation.

 1. 1. Close to the edge : discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Författare :Maria Wiklund; Ann Öhman; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Carita Bengs; Erik Bergström; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER

 2. 2. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Våldet och kärleken : Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

  Författare :Charlotte Agevall; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; profession; Sociology of law; Institutional theory. Våld i nära relationer; Feminist Theory; Victimology; Domestic Violence; Interpersonal Violence; Police; Power; Accounts; Gender Studies; genusvetenskap; rättssociologi; brottsoffer; våld; genus; profession; polis; makt;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study, through the narratives of women subjected to violence, how men’s violence against women in intimate relationships is accounted for, and how such accounts vary with the type of social relation and context she is in. The specific context in focus here is the legal system, with the police as the first link in the legal chain. LÄS MER

 4. 4. Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer

  Författare :Mari Brännvall; Malmö högskola; []
  Nyckelord :violence against women;

  Sammanfattning : Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga systemet när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. LÄS MER

 5. 5. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Författare :Sara Helmersson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling; Våld i nära relationer; Våld mot kvinnor; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : In Sweden, support for abused women has historically been a task for female volunteers in women’s shelters. However, due to amendments in the Social Services Act, some local municipalities have in recent years initiated services for people with experience of violence in intimate relationships, often women and men, abused as well as abusers. LÄS MER