Sökning: "Bo Hellgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Bo Hellgren.

 1. 1. Att översätta TQM : - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer

  Författare :Johan Quist; Bo Edvardsson; Bo Bergman; Bo Enquist; Bo Hellgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Total Quality Management; translation; sensemaking; implementation; context; process; public sector; service; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis focuses on translating Total Quality Management (TQM). The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a complete description of how the idea is to be “installed” in an organisation if it is to achieve the intended result. LÄS MER

 2. 2. Organisering för individualitet : transparenta och opaka aspekter i utvecklingsprocesser

  Författare :Hans Andersson; Bo Hellgren; Revang Øivind; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :glass industry; individuality; product development; Orrefors Kosta Boda; critical realism; structure; agency; morphogenetic approach.; organisationsutveckling; produktutveckling; glasbruk; Sverige; Småland; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The doctoral dissertation 'Organising for individuality - transparent and opaque aspects of development processes' deals with the relationship between a company's ability to develop new products and its ability to change the way it organises its product development activities. The dissertation is based on a real time study of two product development and two organizational change processes at Orrefors Kosta Boda AB. LÄS MER

 3. 3. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 4. 4. Integration through framing : A study of the Cloetta Fazer merger

  Författare :Cecilia Bjursell; Bo Hellgren; Sten Jönsson; Jan Tienari; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-merger integration process; Frame; Framing; Företagsfusioner; Norden; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Vad innebär det att jobba med integration i ett fusionerat företag? Studien som denna avhandling bygger på syftade till att utforska, skildra och reflektera över hur en ledningsgrupp strävade efter att uppnå socio-kulturell integration. Resultatet illustreras genom påvisandet av hur nya referensramar skapades i den pågående kommunikationen på integrationsmöten i ett nordiskt konfektyrföretag. LÄS MER

 5. 5. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Författare :Eva Javefors Grauers; Bo Hellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER