Sökning: "meningsgivande"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet meningsgivande.

 1. 1. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 2. 2. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

  Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER

 3. 3. Encountering Evolution : Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

  Författare :Johanna Frejd; Magnus Hultén; Karin Stolpe; Konrad Schönborn; Christina Siry; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning-making processes; Science Education; Evolution; Multimodality; Collaborative Interaction; Exploratory studies; Meningsskapandeprocesser; Naturvetenskapsundervisning; Evolution; Multimodalitet; Interaktion; Explorativa studier;

  Sammanfattning : This thesis explores preschool class children’s meaning making processes when they encounter evolution. By adopting social semiotic and sociocultural perspectives on meaning making, three group-based tasks were designed. Video data from the activities were analysed using a multimodal approach. LÄS MER

 4. 4. Readiness or resistance? : Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Författare :Afrah Abdulla; Lisbeth Eriksson; Signild Risenfors; Hans-Erik Hermansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Adult learning; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : This thesis is about newly arrived adult migrants’ meaning making and learning in Swedish society during the two years’ introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults’ meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. LÄS MER