Sökning: "samsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet samsyn.

 1. 1. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 2. 2. Managers and health professionals in the acute care chain : – A need for a shared understanding in the care of patients with acute abdominal pain

  Författare :Alexander Tegelberg; Åsa Muntlin Athlin; Eva Jangland; Claes Juhlin; Birgitta Sundström Wireklint; Ann-Charlotte Falk; Olov Norlén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute abdominal pain; Fundamentals of Care; Managers; Health professionals; Ambulance service; Emergency department; Surgical department; Caring Sciences; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Background: Managers and health professionals, so-called stakeholders, at the system and clinical level in the acute care chain, are responsible for providing safe and high-quality care encompassing both nursing and medical aspects. In patients with acute abdominal pain (AAP), high-quality nursing care has been described as not always being delivered across the entire acute care chain. LÄS MER

 3. 3. A Study of Some Temporal Properties of the Human Visual Evoked Potential, and Their Relation to Binocular Function

  Författare :Björn Johansson; Peter Jakobsson; Anders Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; VEP Visual Evoked Potential ; contrast sensitivity; binocularity; latency; Fourier analysis; strabismus; amblyopia; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : As disturbed binocular functions in small children may lead to severe amblyopia it is of interest to detect it as early as possible. Most tests for binocular functions, however, demand active cooperation and may be unreliable in children up to 4-5 years of age. LÄS MER

 4. 4. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Författare :Bo Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER