Sökning: "Guje Sevón"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Guje Sevón.

 1. 1. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 2. 2. Karriärvägar och karriärmönster bland disputerade läkare och medicinare

  Författare :Ann Fridner; Ann-Margret Rydell; Guje Sevón; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; women physicians; academic position; career patterns; gender equality; two careers; Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Career paths in academic medicineBackground: women physicians were underrepresented in senior academic positions at medical faculties in Sweden during the last century.Aim: the aim of this thesis is to map gender equality in the postdoctoral careers of physicians. LÄS MER

 3. 3. Titt-skåp för alla : en berättelse om hur Stockholm blev kulturhuvudstad

  Författare :Lena Porsander; Guje Sévon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; Cultural Capital; Temporary Organization; Action Net; Imitation; Translation; Time-field; Isomorphism; Heteromorphism; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : How does a city become a Cultural Capital? This was the main question asked in the field study that is the basis of the present thesis. The study consisted in observing, at close range, the process of organizing the big event, but also to some extent the Cultural Capital Year itself (in the thesis reported as a photo-linguistic montage). LÄS MER

 4. 4. Kapitulationens estetik : organisering och ledarskap i filmprojekt

  Författare :Marja Soila-Wadman; Guje Sévon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; film project; director; team; leadership; organizing; art creating; relational aesthetic perspective; negotiating; improvisation; aesthetics of capitulation; arts management; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : To make a film is indeed a risky business. It concerns artistic expression, organizing processes and not least economics. It is part of the film director’s role to manage the uncertainty with all what it implies in a film project. LÄS MER

 5. 5. Engagemang och styrning : Om relationen individ-organisation i preklinisk läkemedelsutveckling

  Författare :Magnus Vik; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmaceutical development; researchers; organizational commitment; organizationa citizenship behavior; management control; coordination; cooperation; clans; pacing.;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation deals with organizational commitment and control in preclinical pharmaceutical development. The study is based on interviews with 47 individuals. LÄS MER