Sökning: "Meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet Meningsskapande.

 1. 1. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling : meningsskapande, naturkunskapande, demokratiskapande

  Författare :Katarina Ottander; Eva Silfver; Anders Berg; Shirley Simon; Leif Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; environmental- and sustainability education; ESE; education for sustainable development; ESD; scientific literacy; socioscientific issues; upper secondary school students. meaning-making; democracy; discursive psychology; naturvetenskaplig utbildning; miljö- och hållbarhetsutbildning; utbildning för hållbar utveckling; scientific literacy; sociovetenskapliga frågor; sociovetenskapliga dilemman; gymnasieelever; meningsskapande; demokrati; naturkunskapande; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : In this thesis the focus is on upper secondary school students’ meaning-making in sustainability in science civic education. The aim is to study how meaning is created, if/how natural science is used and how democratic participation is constructed in students’ group discussions. LÄS MER

 2. 2. Tinget, rummet, besökaren : Om meningsskapande på museum

  Författare :Eva Insulander; Staffan Selander; Kerstin Smeds; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didactic science; museums; exhibitions; learning; meaning-making; design; multimodality; representation; didaktik; museer; utställningar; lärande; meningsskapande; design; multimodalitet; representation; Didactics; didaktik; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to describe and analyse how museum visitors engage with and make meaning from what is being offered to them in terms of the various resources made available in two exhibitions. Yet another purpose is to describe and analyse the design of these exhibitions. LÄS MER

 3. 3. Skolans levda rum och lärandets villkor : Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö

  Författare :Eva-Maria Tebano Ahlquist; Tore West; Christina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Montessori education; Maria Montessori; the school’s physical environment; life-world; lived space; lived body; being-in-the-world; embodiment; meaning making; pre-school; lower secondary school; Montessoripedagogik; Maria; Montessori; skolans fysiska miljö; livsvärld; det levda rummet; den levda kroppen; vara-i-världen; införlivande; meningsskapande; förskola; grundskola; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study examines the school’s physical environment as a place of learning, and takes its starting point in the phenomenology movement, inspired both by Merleau-Ponty’s thesis of man’s physical relation to the world and by the existential analysis represented by Heidegger which implies a mutual relationship between man and the world.Such a view rejects a standpoint which describes man as being divided between a material body and a thinking soul. LÄS MER

 4. 4. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 5. 5. Bedömning som meningsskapande resurs i handledningssamtal : Multimodala och kvalitativa diskurser i konstnärlig högskoleutbildning

  Författare :Isak Benyamine; Kempe Ann-Lena; Eva Svärdemo Åberg; Göran Fransson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; higher education of the aesthetic field; assessment; supervision; meaning-making; semiotic resources; Konstnärlig högskola; handledningssamtal; meningsskapande; socialsemiotik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this investigation is to describe assessment as a meaning-making process in individual supervision of students in higher education of the aesthetic field. The qualitative analyses focus on how assessment is expressed within the supervision, in relation to the artistic professional field. LÄS MER