Sökning: "following and leading ap-proaches"

Hittade 1 avhandling innehållade orden following and leading ap-proaches.

  1. 1. Världens opålitlighet Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER