Sökning: "the work of understanding one’s life"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden the work of understanding one’s life.

 1. 1. Världens opålitlighet Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingalill Stefansson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 2. 2. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 3. 3. Kafékultur, kommunikation och gränser

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Frans Oddner; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elementary and advanced sociality; concrete and abstract sociality; Social psychology; interpersonal relations; local life; public life; social life; social forms; café culture; Asplund; Mead; sociology; social-psychology; limitrophe; boundary; Café; communication; Socialpsykologi; participant observation.; social process;

  Sammanfattning : The café is a social meeting place. An as yet un-moulded aspect of social life is boundaries – how meetings rest on boundaries between participants that their intercourse brings forth. LÄS MER

 4. 4. The Social Roles of Buildings An Account of Materiality and Meaning in Urban Outcomes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Lauren Dean; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Buildings; Building Types; Urban Studies; Materiality; Culture; Urban Forms; Urban Space; Reuse; Neighborhoods; Sociology of Buildings; Theory; Visual Methods; Historical Analysis; Santiago; Chile; Cités; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The dissertation explores the roles of buildings in urban social life. Buildings, as both a methodological tool and a research site, are valuable for understanding society. As a method, buildings allow access to various urban contexts. LÄS MER

 5. 5. Stress of conscience and burnout in healthcare the danger of deadening one's conscience

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Ann-Louise Glasberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; conscience; troubled conscience; stress; burnout; healthcare personnel; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate whether there is an association between “stress of conscience” — that is, stress related to a troubled conscience — and burnout, and to obtain an enhanced understanding of factors related to stress of conscience and burnout in healthcare. Of the four “studies” included, one uses qualitative research methods and the others use quantitative research methods. LÄS MER