Sökning: "Åsa Lindberg-Sand"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Åsa Lindberg-Sand.

 1. 1. Spindeln i klistret : Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av yrkeskompetens som sjuksköterska: en etnografisk-fenomenografisk studie

  Författare :Åsa Lindberg-Sand; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conceptions; contextual analysis; nursing competence; supervision; Clinical nursing education; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the role of clinical experience in the acquisition of professional competence during education and training in nursing. Competence is given a relational interpretation. LÄS MER

 2. 2. Critical Thinking in Scholarship: : Meanings, Conditions and Development

  Författare :Eva Brodin; Lennart Svensson; Åsa Lindberg-Sand; Pedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Education; Pedagogik; Theory of science; Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; Pedagogy and didactics; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; Fenomenologi; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the phenomenon of critical thinking in scholarship as regards its meanings, conditions, and development using a hermeneutic phenomenological approach. This exploration takes its departure in ancient Greece, following a historical movement of the phenomenon up to present day perspectives on critical thinking, revealing a range of different meanings and conditions. LÄS MER

 3. 3. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige : Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Författare :Lena German Millberg; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; Lena Millberg German; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER