Sökning: "hermeneutic phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden hermeneutic phenomenology.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Esbjörn Hellström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Waldorf methods; progressive pedagogy; Elsa Köhler; Ellen Key; Rudolf Steiner; Husserl; Gadamer; Habermas; activity-pedagogics; aktivitetspedagogik ; Communicative Action; culture democracy; education; epistemology; hermeneutic; pedagogic; phenomenology; reflection-in-action; reform-pedagogics; school; reformpedagogik ; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation can be characterised with the question: why don't dreams come true? In 1900, Ellen Key proclaimed the coming hundred years as the children's century. One of the great questions of the time concerned the relation between the individual and the community. LÄS MER

 3. 3. Ett medialt museum lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petra Werner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 4. 4. Åldersblandning i skolan elevers erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet

  Författare :Monika Vinterek; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER

 5. 5. Meningen med att gå i musikterapi En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Ann-Sofie Paulander; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music Education; musikpedagogik; Music therapy; Sweden; phenomenology; hermeneutic; life-world; ethics; rituals; meaning experiences; transcendence; time consciousness; present moment; Musikterapi; Sverige; fenomenologi; hermeneutik; livsvärld; etik; ritualer; meningsupplevelser; transcendens; tidsmedvetande; nuet ;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to illuminate music therapy in Sweden by exploring participant’s experiences of Functionally Oriented Music Therapy (FMT), music therapy grounded on psychodynamic theories and Guided Imagery and Music (GIM). How can adult participants’ experiences of music therapy used as individual treatment, be described from phenomenological perspectives? Theoretical framework is the life-world perspective according to Merleau-Ponty (2005), an ethical perspective according to Ricœur (1992) and a perspective of time consciousness according to Husserl (1991). LÄS MER