Sökning: "ordval"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet ordval.

 1. 1. Lagtexters begriplighet : En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen

  Författare :Britt-Louise Gunnarsson; Bengt Nordberg; Ulf Teleman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : I Lagtexters begriplighet presenterar Britt-Louise Gunnarsson en undersökning av olika faktorers inverkan på begripligheten i medbestämmandelagen. Författaren har undersökt hur olika läsargruppers förståelse påverkas av såväl ytspråkliga faktorer - ordval och syntax - som djupare förändringar - perspektiv och funktionsinriktning. LÄS MER

 2. 2. Love ain't got no color? : Attitude toward interracial marriage in Sweden

  Författare :Sayaka Osanami Törngren; Björn Fryklund; Anders Wigerfelt; Charles Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Interracial marriage; attitudes; race; Contact Hypothesis; group position; prejudice and stereotypes; colorblindness; perception of difference; mixed methods; Interrnarriage; attityder; race; kontakthypotes; gruppositioner; fördomar och stereotyper; färgblindhet; perception av skillnad; mixed methods; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Attitudes; Race; Group position; Prejudice and stereotypes; Colorblindness; Perception of difference; Mixed methods;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the geographical area of Malmö, the third largest city in Sweden, and examines the majority society’s opinions and attitudes toward interracial dating, marriage and childbearing. The dissertation is driven by two theoretical frames: the theory of race as ideas constructed through the perception of visible differences and the theory of prejudice and stereotypes. LÄS MER

 3. 3. Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen : svensk språkkontroll ur användarperspektiv

  Författare :Rickard Domeij; Koenraad De Smedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computational linguistics; Datorlingvistik; datorlingvistik; Computational Linguistics;

  Sammanfattning : Datorstödd språkgranskning med kontroll av stavning, teckenanvändning, ordval och grammatik är ett av språkteknologins största tillämpningsområden. Sådana språkkontrollfunktioner har funnits i ordbehandlingsprogram för engelska i mer än ett decennium. LÄS MER

 4. 4. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Författare :Tommy Bruhn; Administration; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry into rhetorical ambiguity as a property of utterances addressing composite, heterogeneous audiences. The purpose is to develop conceptual tools to analyse ambiguous communicative acts for the outcomes they make possible. LÄS MER

 5. 5. Retoriska strider: konkurrerande sanningar i dövvärlden

  Författare :Katarina Jacobsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; deaf; cochlear implant; parents; Sociology; patient organisation; rhetoric; discourse; Sociologi;

  Sammanfattning : In the last couple of decades a particular interpretation of deaf and deafness has been established in ‘official’ arenas in Sweden. Deaf individuals, according to this view, should not be seen as disabled, but rather as belonging to a cultural and linguistic minority. LÄS MER