Lagtexters begriplighet : En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen

Detta är en avhandling från Lund : Liber

Sammanfattning: I Lagtexters begriplighet presenterar Britt-Louise Gunnarsson en undersökning av olika faktorers inverkan på begripligheten i medbestämmandelagen. Författaren har undersökt hur olika läsargruppers förståelse påverkas av såväl ytspråkliga faktorer - ordval och syntax - som djupare förändringar - perspektiv och funktionsinriktning. I denna första svenska lagförståelseundersökning beskrivs hur lagtextläsning går till. Lagtextens syften och samhälleliga funktioner diskuteras. Olika slag av svårigheter vid läsningen diskuteras liksom läsarbakgrundens betydelse.Slutsatserna av undersökningen formuleras som riktlinjer för funktionsinriktad lagtextskrivning. Författaren framlägger också en teori om begriplighet på olika nivåer som gör det möjligt att se lagar, avtal och andra reglerande texter i ny belysning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.