Sökning: "life mode"

Visar resultat 1 - 5 av 288 avhandlingar innehållade orden life mode.

 1. 1. Dominanser : En utveckling av den realistiska livsformsteorin

  Författare :Jonas Axelsson; Jan Ch Karlsson; Liselotte Jakobsen; Tuula Bergqvist; Margareta Oudhuis; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; everyday life; life mode; life mode analysis; life mode theory; work; love; structural dominance; ownership; critical realism; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s. LÄS MER

 2. 2. Gamer mode : Identifying and managing unwanted behaviour in military educational wargaming

  Författare :Anders Frank; Kristina Höök; Kristine Jørgensen; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gamer mode; military education; wargaming; game-based learning; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : Games are rule-governed systems at the same time as they are fiction, simulating or representing a real or an abstract world. This defining characteristic may create for different forms of tensions, that is, at different times players may focus on the rules, the fiction or on both during game play. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. Delamination in APS applied thermal barrier coatings : life modelling

  Författare :Magnus Jinnestrand; Esteban Busso; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings, TBCs, are used in gas turbines as a thermal shield resulting in lower temperature in coated components. The decrease of temperature allows higher gas temperatures in the turbine, which increase the efficiency. LÄS MER

 5. 5. Självständighetens livsform(er) och småföretagande : tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Författare :Tuula Bergqvist; Jan Ch Karlsson; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the realist life mode analysis, especially the independent life mode, and the empirical field of entrepreneurship – running a small firm. The aim is to broaden the general understanding for entrepreneurship to include non-capitalistic rationality through application and development of realist life mode analysis. LÄS MER