Sökning: "Christer Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Christer Johansson.

 1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER

 2. 2. Den ofrivilligt frivillige företagaren Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 3. 3. Numerical Methods for Ports in Closed Waveguides

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Christer Johansson; KTH.; [2003]
  Nyckelord :waveguides fem ports edge elements;

  Sammanfattning : Waveguides are used to transmit electromagnetic signals.Their geometry is typically long and slender their particularshape can be used in the design of computational methods. Onlyspecial modes are transmitted and eigenvalue and eigenvectoranalysis becomes important.We develop a . LÄS MER

 4. 4. Elite sprinters, ice hockey players, orienteers and marathon runners isokinetic leg muscle performance in relation to muscle structure and training

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christer Johansson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Electromyography; endurance; enzyme histocytochemistry; fatigue; ice hockey; isokinetic; muscle contraction; OBLA; orienteering; running;

  Sammanfattning : In male athletes from different sports, isokinetic knee extensor, and in orienteers also plantar flexor peak torque (PT), contractional work (CW) and integrated surface electromyograms (iEMG) were analysed.Single contraction PT, CW and iEMG in sprinters and marathon runners were signi­ficantly correlated to the cross-sectional area (CSA) of m. LÄS MER

 5. 5. Mimetiskt syskonskap En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Christer Johansson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semiotics; narratology; literary theory; film theory; aesthetic theory; representation; medium; fictionality; narrative; meaning; intermediality; iconicity; indexicality; metaphor; narrative perspective; fiction; film; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation deals with two different subjects: on the one hand the interrelations of narrative prose fiction and narrative fiction film, on the other hand fictional narration and intermediality as such. The first part discusses the concepts of medium and intermediality, and presents some general theoretical models. LÄS MER