Sökning: "life mode analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden life mode analysis.

 1. 1. Dominanser : En utveckling av den realistiska livsformsteorin

  Författare :Jonas Axelsson; Jan Ch Karlsson; Liselotte Jakobsen; Tuula Bergqvist; Margareta Oudhuis; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; everyday life; life mode; life mode analysis; life mode theory; work; love; structural dominance; ownership; critical realism; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation develops a specific theory about everyday life called realist life mode theory. This theory is based on critical realism and consists of "work", "love" and "life mode" as central concepts. The background of the theory is the Danish life mode analysis developed by Thomas Højrup in the 1980:s. LÄS MER

 2. 2. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 3. 3. Självständighetens livsform(er) och småföretagande : tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Författare :Tuula Bergqvist; Jan Ch Karlsson; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the realist life mode analysis, especially the independent life mode, and the empirical field of entrepreneurship – running a small firm. The aim is to broaden the general understanding for entrepreneurship to include non-capitalistic rationality through application and development of realist life mode analysis. LÄS MER

 4. 4. Bridge Overhang Slabs with Edge Beams : LCCA and Structural Analysis for the Development of New Concepts

  Författare :José Javier Veganzones Muñoz; Costin Pacoste; Raid Karoumi; Lars Pettersson; Rui Vaz Rodrigues; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Overhang slab; Edge beam; Life-cycle Cost Analysis; Non-linear FE-analysis; Design methods; Shear force; Failure mode; Effective width; Minimal width.; Konsolplattor; Kantbalkar; Livscykelkostnadsanalys; Icke-linjär FE-analys; Dimensioneringsmetoder; Tvärkrafter; Brott; Fördelningsbredd; Minimal bredd.; Bro- och stålbyggnad; Structural Engineering and Bridges;

  Sammanfattning : Bridge edge beams are associated with high life-cycle costs because of the need of maintenance, which also causes traffic disturbances. For this reason, the Swedish Transport Administration started a project to find better solutions. One of the proposals was a design without edge beam. LÄS MER

 5. 5. I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldraskap : En studie om livsformer i 1990-talets Sverige

  Författare :Arja Tyrkkö; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adjusting working life and parenthood; life-mode; gender contract; qualitative comparative method; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The central problem area of this dissertation concerns the connection between working life and parenthood. The main purpose is to develop an analytical strategy which validity is determined by the extent to which it can consider and cover the complexity of the con-ditions and practices of everyday life for working parents. LÄS MER