Sökning: "biografiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden biografiskt arbete.

 1. 1. En resa med osäkra mål Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Lidström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER

 2. 2. Den ofrivilligt frivillige företagaren Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 3. 3. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University

  Författare :Peter M. Jansson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 4. 4. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 5. 5. Biografier från gränslandet - en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Henrik Loodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autobiographies; Medical Sociology; Psychiatry; Posttraumatic Stress Disorder; Biography; Migration; Narratives;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under större delen av den moderna psykiatrins historia innebar vården av psykisk sjukdom en förvisning av individer till stora slutna anstalter. Idag har dessa inspärrningsmiljöer reformerats så att vården istället organiseras samhällsbaserat utifrån ledorden: delaktighet, integrering och normalisering. LÄS MER