Sökning: "The patient as person"

Visar resultat 1 - 5 av 266 avhandlingar innehållade orden The patient as person.

 1. 1. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Nursing; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; Behaviour;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 2. 2. Vårdandets symfoni : Fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder

  Författare :Judy Chow; Karin Dahlberg; Stig Wenneberg; Ulrica Hörberg; Margareta Asp; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care relationship; China; Sweden; phenomenology; qualitative research; reflective lifeworld research; metasynthesis; secondary analysis; patient; professional caregiver; professional-patient relationship; transcultural care study; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis 'The Symphony of Care' consists of four studies focusing on care relationships between patients and professional caregivers.Care relationships are central to the health process and a fundamental element in caregiving. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitetens mening : En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

  Författare :Jakob Ulenius; Gunnar Karlsson; Robert Ohlsson; Petra Roll Bennet; Gudrun Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; the psychotherapeutic situation; psychodynamic psychotherapy; masculinity suffering; masculinity narrative; patient experience; therapist experience; empirical phenomenology; intentionality; life world; lived body; orientation; maskulinitet; den psykoterapeutiska situationen; psykodynamisk psykoterapi; maskulinitetsproblematik; maskulinitetsnarrativ; patientupplevelse; terapeutupplevelse; empirisk fenomenologi; intentionalitet; livsvärld; levd kropp; orientering; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Masculinity is an elusive and ambiguous phenomenon that can manifest itself in many different ways in different contexts. This study focuses on the emergence of masculinity within the psychodynamic psychotherapeutic situation, with a focus on how masculinity is experienced. LÄS MER

 4. 4. Crossing the border : Different ways cancer patients, family members and physicians experience information in the transition to the late palliative phase

  Författare :Maria Friedrichsen; Peter Strang; Gunnar Birgegård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :communication; information; patient-physician relationship; family; prognosis; palliative care; cancer; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Information in the transition to the late palliative phase is not a well-studied area, especially not from the perspective of patients and family members. The aim of this thesis was to describe how cancer patients, family members and physicians experience information during the transition from a curative or early palliative phase to a late palliative phase, i. LÄS MER

 5. 5. “To see the person behind the crime, through the eyes of the person behind the keychain” : - Carers lived experiences of patient encounters in forensic inpatient care

  Författare :Lars Hammarström; Marie Häggström; Ove Hellzén; Siri Andreassen Devik; Lena Wiklund Gustin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Encounters; forensic nursing; hermeneutics; lived experience; nursing; phenomenological-hermeneutics; phenomenology; reflective lifeworld research.;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatric care (FPC) encompasses involuntary care and treatment of those who have committed a crime. On the one hand, FPC is constructed regarding the respect for the individual’s freedom and autonomy, and on the other hand, it is constructed on societal protection. LÄS MER