Sökning: "Kristina Eriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Eriksson.

  1. 1. Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor : Köns- och läkarskapande symbolik, metaforik och praktik

    Detta är en avhandling från Stehag : Förlags AB Gondolin

    Författare :Kristina Eriksson; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; equality; gender; hermeneutical approach; heterosexual relationships; metaphors; negotiations; norms; social constructionism; symbols; physicianship; professional arena; private arena; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : This study focuses on how gender is constructed in two central cultural arenas: a professional and a private arena. It is based on participant observations at two University hospital clinics, a women’s clinic and a general surgery clinic, and interviews with gynaecologists, surgeons as well as heterosexual couples. LÄS MER