Sökning: "Jane Brodin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jane Brodin.

  1. 1. Att tolka barns signaler gravt utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Jane Brodin; Stockholms universitet.; [1991]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mother-child interaction; non-verbal communication; augmentative and alternative communication; pattern of interaction; profound mental retardation; multiple handicaps; play; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this study is to describe interaction between mothers/ caregivers and their profoundly mentally retarded and multiply handicapped children, and to describe the function of play in communicative interaction.In the study I describe the communicative interaction of six children aged 1:3 to 10 years. LÄS MER