Sökning: "Beroende av vård"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden Beroende av vård.

 1. 1. Beroende av vård innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Författare :Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Detta är en avhandling från : Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press

  Författare :Maud Söderlund; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : AbstraktSöderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 3. 3. God vård och användning av digitala hjälpmedel Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Harrefors; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe the perceptions about care and the use ofdigital assistive technology among elderly people and caregivers. Perceptions are continuallychanging depending on technical and socio-political developments and changes in society. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 5. 5. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER