Sökning: "Perioperativ vård"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Perioperativ vård.

 1. 1. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Anna Forsberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER

 3. 3. Teamarbete och informationsöverföring inom perioperativ vård : operationssjuksköterskans perspektiv

  Författare :Annika Sandelin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett säkert genomförande av en kirurgisk intervention fordrar professionell kompetens, med såväl tekniska som icke-tekniska färdigheter. En säker vård kräver adekvat information om patienten och planerade åtgärder samt kommunikation och samarbete mellan vårdgivare och vårdenheter. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienten inom operationssjukvård : en fenomenografisk studie

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Jan Nilsson; Barbro Arvidsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vårdMetod: En kvalitativ beskrivande design med en fenomenografisk metod valdes i båda studierna (I och II). I studie I samlades data in genom intervjuer med 16 strategiskt utvalda legitimerade sjuksköterskor och studenter i sista terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Aspects of bleeding complications and hemostasis at central line insertion and mild induced hypothermia

  Författare :Thomas Kander; Anestesiologi och intensivvård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Central venous catheter. Coagulation. Bleeding complications. Platelets. Mild induced hypothermia. Point of care coagulation tests. Flow cytometry.;

  Sammanfattning : Bleeding complications range from 0.5 to 1.6% in connection with central venous catheter insertions but are more frequent in patients with bone marrow failure and severe thrombocytopenia. Although supportive evidence is scarce, prophylactic platelet transfusion is sometimes performed in these patients before catheter insertion. LÄS MER