Sökning: "Jens M. Nygren"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Jens M. Nygren.

 1. 1. Social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden

  Författare :Mikael Ahlborg; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Maria Nyholm; Malin Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescence; Inequalities; Lifestyle; Mental health; Social capital; Socioeconomic status;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden. This is a compilation thesis comprising four studies. Studies I and II are quantitative studies of crosssectional data from the Swedish Health Behaviour in School-aged Children survey. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 3. 3. Exploring mental health and potential health assets in young people

  Författare :Katrin Häggström Westberg; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Maria Nyholm; Catrine Kostenius; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health; health assets; young people; adolescents; help-seeking; user perspective;

  Sammanfattning : Young people in Sweden generally claim to have a good quality of life, but also report increasing mental health problems. It is a concern that only a minority of young people seek and/or access support when encountering mental health problems as mental health is a fundamental human right and integral to a positive development in both childhood and throughout the lifespan. LÄS MER

 4. 4. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; Ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan.Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER