Sökning: "language play"

Visar resultat 1 - 5 av 188 avhandlingar innehållade orden language play.

 1. 1. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Den lekande Fröding : en författarskapsstudie

  Författare :Erik Zillén; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; canon.; play poetics; metacommunication; role play; pseudonym; quotation; intertextuality; literary theory; pun; language play; Play; occasional literature; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The dissertation examines the collected literary works of Gustaf Fröding (1860-1911), from which it unearths a vital, yet hitherto unrecognised dimension: Fröding at play. The opening chapter accounts for how the concept of play has been made use of in previous literary research and elaborates, by way of an inter-disciplinary transfer of concept and with Fröding's chalice poem "En pligt-dikt" as key text, a literary play model. LÄS MER

 3. 3. Quichua children and language shift in an Andean community : School, play and sibling caretaking

  Författare :Camilla Rindstedt; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Quichua-Spanish bilingualism; language practices; language ideology; sibling care-taking; play; gender; tvåspråkighet; Ecuador; språk och identitet; indianer; språk; barnspråk; spanska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Quichua-spanish bilingualism; sibling caretaking;

  Sammanfattning : In Ecuador, there is an ongoing ethnic revitalization among indigenous peoples. Yet, in San Antonio, a 'zona roja' in the Andes, the comuneros do not speak Quichua to their children, even though the Quichua language is seen as an extremely important aspect of Indian identity. LÄS MER

 4. 4. "Say It Fast, Fluent and Flawless" : formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

  Författare :Parvin Gheitasi; Janet Enever; Christian Waldmann; Ingmarie Mellenius; Shelagh Rixon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Early language learning; Foreign language learning; Formulaic language; Formulaicity; English as a foreign language; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to 11 years was observed and video recorded for 16 sessions (90 minutes per session). LÄS MER

 5. 5. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER