Sökning: "affektiva uttryck"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden affektiva uttryck.

 1. 1. Flytande inflytande : Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

  Författare :Kristin Ungerberg; Tomas Saar; Karin Bengtsson; Karin Hultman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s influence; preschool; one- to three year olds; Deleuze Guattari; affective relations; becoming-child; child-influence; Barns inflytande; förskola; de yngsta barnen; Deleuze Guattari; affektiva relationer; barnblivande; barninflytande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to develop more understandings concerning children’s influence in preschool. By adopting an immanent approach the study centers on young children’s affective relations with the milieu in preschool. LÄS MER

 2. 2. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 4. 4. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

  Författare :Birgitta Rydén; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

  Sammanfattning : The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. LÄS MER