Sökning: "andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet andraspråksinlärning.

 1. 1. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Monica Axelsson; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Reading for Life Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulla Damber; Stefan Samuelsson; Mats Myrberg; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. LÄS MER

 4. 4. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Gun Hägerfelth; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Étude de la competence textuelle des lectes d’apprenants avancés. Aspects structurels, fonctionnels et informationnels

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet

  Författare :Nathalie Kirchmeyer; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Franska språkettextlingvistik; Textförståelse; Andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER