Sökning: "främlingskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet främlingskap.

 1. 1. Främlingskap och tillhörighet : David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arne Fritzson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; David Tracy; hermeneutical theology; critique; self-critique; plurality; repressive tolerance; metaphysics; Paul Ricouer; conversation; Jürgen Habermas; fragments; Gianni Vattimo; content; method; form; kenotic form; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the hermeneutical theology of the North American catholic theologian David Tracy and the challenges plurality poses to modern theology. According to Tracy this challenge is to find a way to be open to plurality and the enrichments it brings, but that openness should not degenerate into a repressive tolerance, where anything can be said because nothing is taken seriously. LÄS MER

 2. 2. InterNacionalistas : identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua

  Detta är en avhandling från Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

  Författare :Linda Berg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; geopolitics; self-images; racialization; spokesman woman; subaltern; identification; Sweden in and Nicaragua; postcolonial studies; postcolonial feminism; estrangement; international solidarity; modernity pre-modernity; development; gender; nationality; Sverige i och Nicaragua; postkoloniala studier; geopolitik; identifikation; främlingskap; internationell solidaritet; modernitet förmodernitet; utveckling; genus; nationalitet; självbilder; rasifiering; talesman kvinna; subalterna; postkolonial feminism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what solidarity workers from Sweden narrate about and from activities in Nicaragua. I focus on how identities reflect nationalising, racialising and gendering imaginations, and how these are being handled within the context of an international solidarity movement – with the ambition to strive for global justice. LÄS MER

 3. 3. Människoskymning : Främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johan Tralau; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Alienation; liberty; individuality; political theory; subject; self; utopia; G W F Hegel; Karl Marx; Ernst Jünger; Entfremdung; Freiheit; Individualität; politische Theorie; Subjekt; Selbst; Utopie; Statsvetenskap; Förfrämligande; främlingskap; frihet; individualitet; politisk teori; subjekt; själv; utopi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the problem of alienation, that is, the fact that man can experience society, nature and his fellow human beings as something strange and even threatening. One way of dealing with this dilemma was envisaged by Hegel, who held that alienation could be superseded when the alienated person discovered the alien object as part of himself. LÄS MER

 4. 4. Omsorg under förhandling - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Katarina Andersson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorg; möten i hemtjänsten; äldre; biståndsbedömare; vårdbiträden undersköterskor; tid; behov; kön; främlingskap; förhandlingar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Social welfare social pedagogics; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. LÄS MER

 5. 5. Främlingskap. Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Olle Widhe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER