Sökning: "Karl Marx"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Karl Marx.

 1. 1. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 2. 2. Människoskymning : Främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johan Tralau; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Alienation; liberty; individuality; political theory; subject; self; utopia; G W F Hegel; Karl Marx; Ernst Jünger; Entfremdung; Freiheit; Individualität; politische Theorie; Subjekt; Selbst; Utopie; Statsvetenskap; Förfrämligande; främlingskap; frihet; individualitet; politisk teori; subjekt; själv; utopi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the problem of alienation, that is, the fact that man can experience society, nature and his fellow human beings as something strange and even threatening. One way of dealing with this dilemma was envisaged by Hegel, who held that alienation could be superseded when the alienated person discovered the alien object as part of himself. LÄS MER

 3. 3. Segrarnas historia : Makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939-53

  Detta är en avhandling från Bokförlaget H:ström - Text & Kultur

  Författare :Andrus Ers; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Herbert Tingsten; Philosophy of History; Second World War; Cold War; Ideas of 1789; Enlightenment; The End of History; Liberalism; G. W. F. Hegel; Karl Marx; Arnold Toynbee; Karl Popper; Francis Fukuyama; Bertrand Russell; Ingemar Hedenius; Alf Ahlberg; Reinhart Koselleck; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : In this dissertation, The History of the Victors, the question of how history is used to create meaning, provide orientation in the present and indicate desirable alternative actions for the future is examined. Using a number of Swedish examples from the years 1939 to 1953, the dissertation investigates how history is used for moral, political and existential aims, with focus given to the Swedish political scientist and writer Hebert Tingsten (1896-1973). LÄS MER

 4. 4. "Socialistprästen" : H.F. Spak (1876-1926)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Avdelningen för idéhistoria, Stockholms universitet

  Författare :Hans Falk; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The present thesis is based on the life and works of H.F. Spak, known as ”the socialist priest”. He started out as a conservative priest, became a Social Democrat and was forced to resign from the church in 1911. LÄS MER

 5. 5. Being-human in the world of digital artifacts: holistic rethinking of design practices

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden university

  Författare :Nathan Lakew; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aligned existentiality; the design role; belonginess; novelty; being-human; holism; dualism; digital technologies;

  Sammanfattning : This  thesis  conducts  a  philosophical,  theoretical, and  practical  exploration  of digital technology design to examine how digital technologies can fulfill our two-facet of existentiality – identified in the thesis as belonginess and novelty. By belonginess, I identify human’s innate need for a feeling of connectedness and harmony with the self, others, and the natural world. LÄS MER