Sökning: "psychologists"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet psychologists.

 1. 1. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Eva Magnusson; Karin Zetterqvist Nelson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin-Anna Petersen; Ingrid Heyman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation examines the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. LÄS MER

 3. 3. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin Anna Petersen; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Educational and cultural sociology; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Bakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Skolpsykologers rolltagande : överlämning och hantering av elevvårdsfrågor

  Författare :Gunilla Guvå; Kjell Granström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis explores role taking of the school psychologists as a social process. The aim of the study is to understand and explain what kind of roles the school psychologist are assigned, when a teacher asks her for help with apupil he cannot handle. LÄS MER

 5. 5. Psychological Assessment of Candidates to the Catholic Priesthood. A comparison between Bishops' and Psychologists' Views

  Författare :Karin Stadler; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER