Sökning: "Eva Björck-Åkesson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Eva Björck-Åkesson.

 1. 1. Measuring Sensation Seeking

  Författare :Eva Björck-Åkesson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin-Anna Petersen; Ingrid Heyman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation examines the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. LÄS MER

 3. 3. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin Anna Petersen; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Educational and cultural sociology; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Bakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Små barns tecken- och meningsskapande i förskola : Multimodalt görande och teknologi

  Författare :Sara Hvit Lindstrand; Eva Björck-Åkesson; Marita Lindahl; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young preschoolers; meaning making; literacy; multimodality; preschool; technology;

  Sammanfattning : This thesis explores how activities that young children are engaged in within the preschool environment, can be understood in terms of early language and literacy processes. The overall aim is to construct knowledge about young children’s spontaneous sign processes as well as meaning making and early literacy processes in preschool. LÄS MER

 5. 5. Ögonblickets pedagogik : Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER