Sökning: "formella och informella regler"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden formella och informella regler.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg : om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling. Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (Parents at work. A gender-critical study on the position of parents of young children in labour law)

  Författare :Jenny Julén Votinius; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; Gender studies; pregnancy; children; family friendly policies; parenthood; family life; employment; Swedish law; EC law; paid work; sex discrimination; equal treatment; gender; genusvetenskap; civilrätt; private law; EU-rätt; EU law; arbetsrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the position of working parents in labour legislation and the protection. The starting point for the thesis is that the rules in labour law concerning employees? parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. LÄS MER