Sökning: "interorganisatorisk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet interorganisatorisk.

 1. 1. Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children : towards an interagency model

  Författare :Johanna Sundqvist; Anna-Karin Hurtig; Mehdi Ghazinour; Mojgan Padyab; Kenneth Ögren; Solvig Ekblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; collaboration; coping; forced repatriation; interagency collaboration; mental health; social support; social workers; Sweden; police officers; psychosocial job characteristics; unaccompanied asylum-seeking refugee children;

  Sammanfattning : Introduction Not all children seeking asylum without parents or other relatives are entitled to residence permits. In the last few years, more than one in four unaccompanied asylum-seeking refugee children have been forced to repatriate, either to their home country or to a transit country. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för innovation : En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Författare :Ylva Askfors; Björn-Erik Erlandsson; Tina Karrbom Gustavsson; Lucia Crevani; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Applied Medical Technology; Tillämpad medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER

 3. 3. Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan

  Författare :Sandra Haraldson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; handlingsmönster; Informatics; verksamheter; struktur; handlingskvalitet; tredjepartslogistik; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Verksamheter konstitueras av handlingar. För att effektivisera en verksamhet är det därför lämpligt att studera dess handlingar och hur de kan struktureras i syfte att uppnå handlingskvalitet. Att IT-system kan användas som ett verktyg för att effektivisera en verksamhet är inget anmärkningsvärt påstående. LÄS MER

 4. 4. Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational contexts

  Författare :Paraskeva Wlazlak; Glenn Johansson; Kristina Säfsten; Sofia Ritzén; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; new product development; industrialisation; distribution; integration; research and development; manufacturing; produktutveckling; distribuerad; industrialisering; integration; FoU; tillverkning;

  Sammanfattning : Management of new product development (NPD) is one of the most critical capabilities of original equipment manufacturers (OEMs). The industrialisation process plays a major role in NPD, where the final verification of the product and production system takes place. LÄS MER

 5. 5. Styrning av lokala integrationsprogram : Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER