Sökning: "Ingela Furenbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingela Furenbäck.

  1. 1. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

    Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Högskolan Kristianstad; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER