Sökning: "pictorial representations"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden pictorial representations.

 1. 1. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Författare :Johan Modée; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : It is a contested question in contemporary theories of religion whether the concept of religion can be defined in a sound way or not. Many theorists maintain that a universal but delimiting definition is impossible. LÄS MER

 2. 2. Staging the world. Rome and the other in the triumphal procession

  Författare :Ida Östenberg; Antikens kultur och samhällsliv; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; world mastery; kings; barbarians; conquest; aerarium; wealth; triumphator; representations; captives; spoils; enargeia; spectators; display; role-playing; processional sequence; self-definition; the other; ritual; performance; Rome; triumphal procession; oikumene.; Ancient history; Antikens och forntidens historia;

  Sammanfattning : The triumphal procession staged Roman conquest and supremacy, featuring the defeated ‘other’ as opposed to the victorious ‘self’ in a rather fixed role-playing. This thesis takes as its theoretical premise that these ritually recurrent and visually emphatic processions both conveyed and constructed Roman views of the self and the other, and that they can be studied as formative expressions of such conceptions. LÄS MER

 3. 3. Agency and Artefacts : A cognitive semiotic exploration of design

  Författare :Juan Mendoza-Collazos; Kognitiv semiotik; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; Agency; enhanced agency; agency hierarchy; derived agency; material agency; intentionality; prior intentions; intentions in action; pictorial representations; artefacts; tool-making; design theory; design semiotics; design research; phenomenology; cognitive semiotics; agentive semiotics; semiotic hierarchy; 4E cognition; bio-cultural evolution; philosophy of design; philosophy of technology;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of artefacts in relation to human agency and design within a cognitive semiotics framework. It deals with questions such as What is agency? What are artefacts and how does agency relate to them? What kind of intentions are involved in the activity of designing? What is human-specific with respect to agency and design? How can the origins and evolution of design be explained? Addressing these questions, the thesis proposes a layered model of agency for explaining the relations between different grades of agentive complexity. LÄS MER

 4. 4. Mimesis as the Representation of Types : The Historical and Psychological Basis of an Aesthetic Idea

  Författare :Michael Ranta; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Staffan Carlshamre; Lars-Olof Åhlberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art theory; aesthetics; cognitive psychology; experimental aesthetics; history of aesthetics; mental representation; aesthetic preference; pictorial representation; prototypicality; schema theory; emotion theory; categorization; behaviourism; Art; Konstvetenskap; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This work attempts to investigate a long-standing tradition within the history of aesthetics according to which the function of pictorial representation consists, or ought to consist, of the rendering of general or idealized types rather than particulars. Proponents of this view may be found in various versions from antiquity to the present. LÄS MER

 5. 5. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER