Sökning: "läkare"

Visar resultat 1 - 5 av 190 avhandlingar innehållade ordet läkare.

 1. 1. Infection biology of Chlamydia pneumoniae

  Författare :Leslie Bailey; Sven Bergström; Peter Nordström; Anders Waldenström; Kenneth Fields; Umeå universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Chlamydia pneumoniae; Type three secretion system; Bone; Medicine; Medicin;

  Sammanfattning : There are two main human pathogens in the family of Chlamydiaceae. Different serovars of Chlamydia trachomatis cause sexually-transmitted disease and eye infections whereas C. pneumoniae (TWAR) is a common cause of community-acquired respiratory infection. LÄS MER

 2. 2. Functional Studies of the Neuropeptide Y System : Receptor-Ligand Interaction and Regulation of Food Intake

  Författare :Helena Åkerberg; Dan Larhammar; Rickard Malmström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropeptide Y; G-protein coupled receptor GPCR ; site-directed mutagenesis; pancreatic polypeptide; food intake; dog; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : The members of the mammalian neuropeptide Y family, i.e. the peptides neuropeptide Y (NPY), peptide YY (PYY) and pancreatic polypeptide (PP), are all involved in regulation of food intake. In human and most other mammals they act via receptors Y1, Y2, Y4 and Y5. LÄS MER

 3. 3. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 4. 4. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 5. 5. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER