Sökning: "läkare"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade ordet läkare.

 1. 1. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER

 2. 2. Lärande av yrkesidentiteter en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Camilla Thunborg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 3. 3. Formbara människor Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 4. 4. När kroppen slöt sig och blev fast Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annelie Drakman; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; physician; doctor; bloodletting; the miasmatic theory; climate medicine; purging; health; disease; 1800-talet; medicin; medicinhistoria; läkare; provinsialläkare; sjukdom; hälsa; sjukdomsuppfattningar; klimatmedicin; åderlåtning; miasmateori; kontagion; kroppens historia; kroppsuppfattningar; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : For 2500 years, bloodletting, purging, climate medicine and the miasmatic theory were the fundaments of Western medicine. But then, over the course of just a few decades during the middle of the nineteenth century, they disappeared. Silently, without having been disproven or even disputed, before the breakthrough of bacteriology. LÄS MER

 5. 5. Flickan i medicinen ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anna-Karin Frih; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER