Sökning: "Response to Intervention RTI"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Response to Intervention RTI.

  1. 1. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

    Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

    Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER