Sökning: "Pedagogik och Utbildningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1310 avhandlingar innehållade orden Pedagogik och Utbildningsvetenskap.

 1. 1. Ungdomarna och idrotten tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Bengt Larsson; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; ungdom; idrott; lärande; idrottsvanor; kontext; habitus; kapital; genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; youth; sports; leisure; learning; sport habits; context; symbolic capital; gender;

  Sammanfattning : The main aim of the study is to generate increased knowledge about young people’s leisure time sporting habits in a contextual perspective. The intention is to highlight the circumstances in which young people pursue and participate in different activities, with a particular focus on sport in terms of one’s own life circumstances. LÄS MER

 2. 2. Lika chanser i gymnaiset? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Helena Korp; Högskolan Väst.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Educational science; Differentiation; National Assessments; Social reproduction; Pedagogy and didactics; Upper secondary education; Grades; didaktik; Humanities Social Sciences; betygsättning gymnasieskolan; social selektion gymnasieskolan; nationella prov -- Sverige;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet genomfördes en genomgripande reform av det svenska gymnasiet. Dels ersattes de tidigare gymnasielinjerna med treåriga program, som samtliga ger en grundläggande högskolebehörighet, dels flyttades ansvaret för utbildningens genomförande och ekonomi från staten till kommunerna. LÄS MER

 3. 3. I skärningspunkten mellan det globala och det lokala Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henrik Nordvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Social Forums; popular adult education; ethnography; counter-hegemonic coalitions; framing; symbolic capital.;

  Sammanfattning : World Social Forum, and the worldwide appearance of regional, national and local Social Forums (SF), is an important part of the movement for global justice. The aim of this thesis is to explore how the SF as a global phenomenon is interpreted and staged locally in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Målstyrning och mellanchefers arbete - hierarki, delaktighet och tillfälligheternas spel : en fallstudie av ett privat företag och en offentlig förvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Margaretha Milsta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; goal steering; middle manager; managerial work; privat firm; public administration; organizational theory.;

  Sammanfattning : This study deals with how goal steering is perceived and experienced at intermediate levels in two organizations, a private firm and a public administration. More specifically, the following three questions are posed: Firstly, how do middle managers perceive and experience goal steering in relation to: (a) what the goals are and what functions they perform; (b) involvement in the formulation and detailed specification of goals in the organization; (c) control of the activity; (d) evaluation of the achievement of goals in terms of the results obtained. LÄS MER

 5. 5. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER